Betjening af varmemåleren

Kontrolbog/styringstabel
Varmeværket anbefaler, at du aflæser varmemåleren systematisk - gerne en gang ugentligt - og noterer aflæsningen i aflæsningsbogen eller ved login i vores selvbetjening.

Du kan også vælge at aflæse ultimo hver måned og notere aflæsninger på styringstabellen.
Skulle der opstå problemer omkring forbruget, vil en reklamation normalt kun kunne behandles, hvis der foreligger en regelmæssig ført aflæsningsbog/styringstabel.

Klik her for vejledning til din varmemåler


Måleraflæsning i forbindelse med flytning

Det påhviler fraflytter at foretage aflæsning af MWh, m³ og timetæller.

Årsaflæsning
Varmeværket aflæser alle målere i december måned op til regnskabsårets skift.

Afkøling
Den gennemsnitlige afkøling i grader C beregnes således:
Periodens målte energiforbrug i MWh x 860, divideres med periodens målte m³-forbrug.